Prosjekter

Prosjekter i Helse Nord IKT

​Helse Nord IKT leder og gjennomfører mange prosjekter. I tillegg er vi bidragsyter på mange ulike områder. Prosjektene har ulike krav til kompetanse og kan omfatte både tekniske løsninger og organisasjonsutvikling.

I tillegg inngår ofte også anbudsprosesser og anskaffelser av nye IKT-løsninger på vegne av helseforetakene.

Noen av prosjektene vi har vært med på å realisere har vært store løft som har krevd stor kapasitet og høy IKT-kompetanse. Store og komplekse utviklingsløp krever tett og god samhandling mellom klinikerne på sykehusene og våre folk.  

På denne siden finner du noen av de mange spennende prosjektene.  

Prosjekter

 • Framtidig arbeidsflate

  I konseptfasen skal prosjektet utrede og foreslå tiltak, for kvalitetsforbedring av desktoptjenesten i Helse Nord.

 • Driftsmodell for Sykehusinnkjøp HF

  Prosjektet skal i størst mulig grad samle Sykehusinnkjøps digitale infrastruktur og programvare i en felles løsning, med Helse Nord IKT som leverandør.

 • Øyvind GrønvikMigreringsprosjektet

  Migreringsprosjektet i Helse Nord IKT jobber med å flytte eksisterende applikasjoner og tjenester til den nye plattformen Sentralt kjøremiljø.

 • Helse Nord IKT i front på digitale pasienttjenester

  Helse Nord har seilt opp som foregangsregion, i hvordan vi leverer og jobber med digitale pasienttjenester.

 • Prosjekt Meldingsløft 2 - et løft for sykehusene i nord

  Hver dag sendes tusenvis av laboratoriesvar mellom sykehusene, og mellom sykehusene og legekontorene i Nord-Norge. Mange av disse meldingene gikk tidligere som brevpost. Nå er alle meldinger elektroniske.

 • Jobb smartere - Mobilt kontor

  Målgruppen for tjenesten mobilt kontor, er helse- og administrativt personell som reiser mye og beveger seg i jobbsammenheng utenfor sykehusene.

 • Integrasjonsprosjektet

  Integrasjonstjenester er en samlebetegnelse på systemer som legger til rette for dataflyt mellom systemer, mellom sykehusene i regionen og mellom sykehusene og primærhelsetjenesten.

 • Regionalt datasenter i Helse Nord

  Formålet med prosjektet er å sikre en IKT- infrastruktur, som ivaretar regionens økende behov for pasient-, arbeids- og informasjonsflyt internt på sykehusene, mellom sykehusene og mellom nivåer på sykehusene.

 • Jobb smartere - Digitalt samarbeid i planfasen

  Prosjektet skal levere planer for innføring av digitale samhandlingsverktøy i Helse Nord.

 • Testregimeprosjektet fase 2

  Testregimeprosjektet ble etablert i 2013 og har utviklet et regionalt testrammeverk for IKT-systemer. Testrammeverket utgjør en "oppskrift" som skal følges når systemer innføres og oppgraderes ved sykehusene.

 • Sentralt kjøremiljø

  Prosjektet skal etablere en modernisert infrastruktur for Helse Nord, som grunnlag for nye regionale tjenester og fremtidig utvikling innen IKT. Målet er å standardisere, harmonisere og konsolidere.

 • Hva er FAKT-programmet

  FAKT er et helhetlig program for modernisering, etablering og realisering av regionale IKT-tjenester i Helse Nord, og eies av Helse Nord IKT.

 • Kvalitetsprosjektet

  Kvalitetsprosjektet er ansvarlig for å utvikle og etablere FAKT-programmets test- og kvalitetsstrategi.

 • Arkitekturprosjektet

  For å etablere gode og fremtidsrettede IKT-løsninger i spesialisthelsetjenesten, er det viktig med en helhetlig tilnærming ved anskaffelser, etablering og endring av systemer.

 • Migreringsklargjøring

  Prosjektet jobber med kartlegging av eksisterende løsninger og utstyr. Arbeidet dokumenteres i en "siterapport". 

Fant du det du lette etter?