Forstår bedre hvem vi samhandler med

Skygg en kliniker

Som hospitant for en dag på et sykehus, får du kjapt erfare hvilket høyt tempo klinikerne må ha for å rekke over en arbeidsdag. Infeksjonsmedisiner og overlege Hans Erling Simonsen ved Nordlandssykehuset, har det travelt og stiller i joggesko! Teknologien må fungere, for at han skal rekke gjennom dagen.

Hospitering er et viktig grep for å få bedre innsikt, forstå hvem du egentlig jobber for.

Etter å ha vært på hospitering på henholdsvis Finnmarkssykehuset Kirkenes, UNN Tromsø og NLSH Bodø, forstår jeg mer av hele verdikjeden. Vi er avhengige av hverandre. Og en verdikjede kan bli "brutt", i form av en en flaskehals hvor ting går tregt eller stopper opp.


For min fagrolle som kommunikatør, handler det om kommunikasjon og informasjonsflyt mellom oss og sykehusene.

Bedre kommunikasjon og kunnskap om hverandres utfordringer, kan gi grunnlag for at det blir gjort noe konkret med nettopp flaskehalser.

Infeksjonsmedisiner og overlege Hans Erling Simonsen ved Nordlandssykehuset, stiller i joggesko! Det er vel unødvendig å si, at teknologien definitivt må fungere. Optimalt. Hver dag. 

Kirurgisk målrettet

Den eneste informasjonen en helsearbeider vil ha fra Helse Nord IKT, er informasjon som direkte påvirker det daglige arbeidet med pasienten. Pasienten er nummer én.

Og jeg tror du vil være takknemlig for det, den dagen du eventuelt selv blir innlagt.

Det meste av informasjonen som daglig, ukentlig eller månedlig kommer fra Helse Nord IKT, filtreres og formidles på ulikt vis av lederne ved sykehusene. Og presisjonsnivået kan variere. Rundt 80 prosent av informasjonsflyten på sykehusene er lederstyrt, så du må finne det ledernivået som er tettest på de du vil nå.

Er du på hils med seksjonsledere, teamledere eller fagledere, er du godt igang! Du kartlegger hvem det er du virkelig skal nå ut til. Og du er kirurgisk målrettet med budskapet ditt, med et klart språk helsearbeiderne forstår.

Facebook at work

For å nå igjennom, er det vel så viktig å kjenne til og bruke de etablerte kanalene helsearbeiderne bruker.  Normalen er at én pc benyttes av i snitt fem helsearbeidere. Og tiden brukes naturlig nok da på det elektroniske pasientjournalsystemet DIPS, ikke intranett.

Mobil og sosiale medier brukes mye, men bruken kan være ulik fra én avdeling til en annen. Og enn så lenge er den hovedsaklig personlig.

Sykehuspartner kombinerer Sharepoint-intranett med kvalitetssystemet, for å skape mer bruk. Men Facebook at Work - med en allerede etablert delingskultur i ryggmargen - kan for eksempel være et framtidig bedriftsinternt informasjonsverktøy, som kan nå enda  bedre fram.

Vi trenger enhetlige, regionale løsninger for digital internkommunikasjon i helseforetakene i Nord-Norge. Et positivt eksempel på at vi er på vei i den retning, er prosjektet Jobb smartere i Helse Nord.

Morgenmøte på Plastikk- og håndkirurgi ved UNN i Tromsø. Overlege og håndkirurg Hebe Kvernmo, nummer to fra venstre.

Komme tettere på helsearbeideren

Service og oppfølging av både helsearbeiderne og lederne, er et område Kunde og serviceavdelingen vår jobber med. Målet er å videreutvikle dialogen med alle fem ledernivåene, ikke bare direktør- og klinikksjefnivå.

En del av oppfølgingen er også å informere om hva vi ikke leverer, på en positiv måte. Omdømme forringes vel så ofte, av et forventningsgap mellom oss som IT-leverandør og helseforetakene som kunde. Problemer med verktøy som helsearbeiderne anser som svært viktige - og hvor problemene kan løses kjapt  (såkalte "quickwins") - kan kanskje med stor fordel prioriteres.


En måte å få innsikt på

Det er også nyttig for en kliniker og IKT-rådgiver, å hospitere for eksempel på Brukerstøtte i Helse Nord IKT. Hospitering er et viktig felles grep, for å skape forståelse og tillit til hverandre.

Vi er avhengige av hverandre. Bedre kommunikasjon og kunnskap om hverandres utfordringer, kan gi grunnlag for at det blir gjort noe konkret med ting som ikke fungerer.

Hospitering er i så måte et viktig gjensidig grep for å få bedre innsikt, forstå hvem du egentlig samhandler med - spesielt for nyansatte.

På hospitering ved Plastikk- og håndkirurgi ved UNN i Tromsø, gjør Hebe Kvernmo seg klar til operasjon - en av tre den dagen jeg hospiterte. I tillegg var det overlevering av info til kolleger, journalskriving og pasientsamtaler før og etter operasjonene.