BEREDSKAP COVID-19

Høyt tempo i Helse Nord IKT

- Flere av leveransene til helseforetakene i de store prosjektene våre, er boostet kraftig både i omfang og «time to marked», forteller Øyvind Grønvik i Helse Nord IKT.

Øyvind Grønvik
Øyvind Grønvik er seksjonsleder for Portefølje og arkitekturstyring i Helse Nord IKT. Alle foto Kari H. Slaattelid.

​Viktige leveranser fra Helse Nord IKT er på tur, og ansatte fra alle avdelinger er involvert. I avdeling for tjenesteutvikling, har vi spesielt fokus på fire prioriterte områder nå, sier Grønvik.

  • I prosjektet Helhetlig informasjonssikkerhet er det kartlagt og utarbeidet en anbefaling på hastetiltak for brannvegger. Vi har også gjort diverse hastetiltak på delprosjektet «sikkerhetsmonitorering og analyse»
  • I MODI-programmet (mobil digital klinisk arbeidsflyt) arbeides det med koronaspesifikke tiltak knyttet til skalering av hjemmekontor, hasteinnføring av Teams og VDI (virtualisert arbeidsflate), og beredskapsløsning for telefoni
  • I systemutviklerteamene våre arbeides det med flere koronatiltak, for eksempel pandemi Intensiv innlogging via Helseregister.no, tilpasninger i Rapporteket i Pandemiregisteret, telefonkataloguttrekk for Nordlandssykehuset og SMS-tjeneste 
  • Prosjektet Digitale pasienttjenester har arbeidet med flere koronatiltak, primært for å understøtte dialog og tilgang til informasjon i helseforetakene

Prioriteringer gjøres forløpende

- Vi framskynder leveranser innen data- og dokumentdeling, for å kunne gi helsepersonell dokumentinnsyn i kjernejournal, sier Tove Sørensen, prosjektleder i Digitale pasienttjenester.

Dette vil blant annet kunne gi helsepersonell tilgang til sentrale journaldokumenter. Belastning reduseres for personell i primærhelsetjenesten, som slipper å ringe helseforetakene for å etterspørre informasjon, sier Sørensen.

- Det er også gjort mye arbeid for å legge til rette for videokonsultasjoner med pasienter via helsenorge.no, legger prosjektlederen til.

Hun ønsker å takke alle som bidrar der de kan, og presiserer at vi nå er i en helt spesiell situasjon der prioriteringer gjøres fortløpende.

Høyt tempo

I Helse Nord IKT er det lagt ned stor innsats av ansatte, for å få skalert hjemmekontor på rekordtid.

- Det er bestilt 1400 enheter med mobile kontor til helseforetakene, hvorav drøyt halvparten har blitt tanket og utlevert i løpet av ei knapp uke, sier Steinar Nyhus, seksjonsleder for Prosjektledelse i Helse Nord IKT. Samtidig er terminalserver skalert til å håndtere ca. 1700 samtidige brukere, og kan ytterligere skaleres. 

Renard Nilsen og Steinar Nyhus, seksjonsledere i avdeling for tjenesteutvikling

Fra venstre, Renard Nilsen og Steinar Nyhus, seksjonsledere i avdeling for tjenesteutvikling i Helse Nord IKT. Foto ble tatt før koronavirussituasjonen.

Maskinvare for VDI (virtualisert arbeidsflate) forventes å bli levert i disse dager, noe som vil kunne øke kapasiteten på hjemmekontor ytterligere, fortsetter Nyhus.

Nytt norsk pandemiregister

Ett av våre dyktige team i Systemutvikling i Helse Nord IKT, har bidratt i arbeidet med å utvikle Norsk pandemiregister de siste par ukene.

- Pandemiegisteret er utviklet av Helse Midt-IT, og våre folk har bidratt i forbindelse med autorisering, autentisering og tilpasninger i Rapporteket, forteller Renard Nilsen, seksjonsleder for Systemutvikling i Helse Nord IKT.

Arbeidet vil gi en bedre oversikt over pasienter som blir innlagt på sykehus med Covid-19. Vi får samlet data som kan brukes til å forbedre behandling og oppfølging, og finne ut av hvordan det går med pasientene i ettertid, oppsummerer han.

- Uten den entusiasmen, viljen til samarbeid og evnen til å finne gode løsninger som hver enkelt har vist, ville ikke denne jobben vært mulig på så kort tid, mener Eirik Alnes Buanes, leder for Norsk intensiv- og pandemiregister.

Mange har satt verdsrekord hver dag! Vit at både jeg og mange andre har sett det. Takk skal dere ha – og gratulerer med godt resultat, sier han i en uttalelse til alle teamene som har jobbet med pandemiregisteret.