Hospitering gir brukerforståelse

Hospitering er et viktig grep for å få bedre innsikt, forstå hvem vi egentlig samhandler med - spesielt for nyansatte i Helse Nord IKT. Som hospitant på et sykehus, får vi kjapt erfare hvilket høyt tempo klinikerne må ha for å rekke over en arbeidsdag.

Klinikerne på sykehusene har et høyt tempo, for å rekke over en arbeidsdag. Da må tjenestene Helse Nord IKT leverer fungere optimalt.

Etter selv å ha vært på hospitering på henholdsvis Finnmarkssykehuset Kirkenes, UNN Tromsø og NLSH Bodø, og tidligere besøkt alle 11 sykehusene i regionen, forstår jeg mer av hele verdikjeden. Vi er avhengige av hverandre.

I løpet av en hospiteringsdag får vi kjapt erfare hvilket høyt tempo klinikerne må ha, for å rekke over en arbeidsdag. Og teknologien vi leverer må fungere, for at de skal rekke gjennom dagen.

Infeksjonsmedisiner og overlege Hans Erling Simonsen ved Nordlandssykehuset, som jeg fulgte en dag, stilte i joggesko!

Hospitering

Kirurgisk målrettet informasjon

Jeg hospiterte både for å forstå hverdagen deres, men også avklare hvordan vi kan kommunisere best mulig. Lærdommen er at den eneste informasjonen en helsearbeider egentlig vil ha fra Helse Nord IKT, er informasjon som direkte kan påvirke det daglige arbeidet med pasienten. Pasienten er nummer én.

Og jeg tror du vil være takknemlig for det, den dagen du eventuelt selv blir innlagt.

Det meste av informasjonen som daglig, ukentlig eller månedlig kommer fra Helse Nord IKT, filtreres og formidles på ulikt vis av lederne ved sykehusene. Rundt 80 prosent av informasjonsflyten på sykehusene er lederstyrt, så vi må finne det ledernivået som er tettest på de vi vil nå. Budskapet må være kirurgisk målrettet, med et språk helsearbeiderne forstår.

Hospitering gir brukerforståelse

For å nå igjennom med informasjon, er det vel så viktig å kjenne til og bruke de etablerte kanalene helsearbeiderne benytter. Normalen er til eksempel, at én pc benyttes av rundt tre-fem helsearbeidere. Og tiden brukes naturlig nok da på det elektroniske pasientjournalsystemet, ikke intranett.

En eller flere hospiteringsdager gir oss som jobber i Helse Nord IKT,  kanskje litt mer forståelse for og innsikt i hverdagen til IT-brukerne på sykehusene; De er vi til for og skal levere gode og stabile tjenester til.