Integrasjonsmiljøet i Helse Vest IKT og Helse Nord IKT samarbeider godt

Deler kunnskap på helse-IT

- Vi blir oppfordret til å etablere samarbeid på tvers av regionene. Som organisasjoner er vi like, og kan derfor gjenbruke noe av Helse Vest IKT sitt arbeide og visa versa, sier prosjektleder i Helse Nord, Kolbjørn Engeseth.
Fv. Kolbjørn Engeseth, prosjektleder i Integrasjonsprosjektet i Helse Nord, Steinar Aslaksen Hamre, seksjonsleder for integrasjon i Helse Vest IKT og Lars Andreas Wikbo, tjenesteansvarlig for integrasjon i Helse Nord IKT

​Medarbeidere og ledere på fagområdet integrasjon i de to helseregionenes IKT-virksomheter, møttes denne uken i Tromsø. Dette er den andre arbeidssamlingen i år. Målet er å videreutvikle samarbeidet mellom medarbeidere i Integrasjonssenteret i Helse Vest og integrasjonstjenesten i Helse Nord IKT.

Det ble lagt opp til temabasert arbeidssamling, som oppfølging av konkrete aksjonspunkter oppsummert fra første treff i juni i år. Aksjonspunktene baserer seg på fire parallelle løp:

  • Arkitektur
  • Drift og forvaltning
  • Styringsmodell/finansiering
  • Radiologi (Sectra)
  • Utvikling og testledelse, som følges opp etter samlingen 

Stor nytteverdi

Helse Vest IKT etablerte allerede i 2008 en integrasjonsstrategi for det kliniske området, i forbindelse med felles EPJ (elektronisk pasientjournal). En videreutvikling av denne strategien, skal etter hvert dekke alle områder i Helse Vest.

- Dette er særlig etterspurt i nye programmer og prosjekter som starter opp, forteller Steinar Aslaksen Hamre. Han leder seksjon for integrasjon i Helse Vest IKT og Integrasjonssenteret i Helse Vest.

Integrasjonssenteret i Helse Vest ble etablert i 2012, og har faste medarbeidere i dedikerte roller. Helse Nord har på sin side etablert en regional, standardisert integrasjonstjeneste og praksis. Samtidig jobbes det med å få på plass en styringsmodell for tjenesteutvikling i nord.

- Det å møtes er lærerikt og nyttig. Vi tenker likt. Men det er også nok ulikheter, til at vi kan lære av hverandre, mener Kolbjørn Engeseth i Integrasjonsprosjektet i Helse Nord. Noe Aslaksen Hamre i Helse Vest IKT er enig i. Han forteller at i Norge beveger vi oss mot nasjonale løsninger. Nasjonal IKT tar initiativer til dette.

- Samarbeid på ulike fagområder oss imellom, kan hjelpe på denne prosessen, sier Aslaksen Hamre. Begge organisasjonene er i startgropa for å etablere tjenester, derfor er det viktig med dialog.

Vi kan kalle det god delingsøkonomi for helsesektoren, konstaterer begge.

Ulik framdrift i helseregionene

Helse Nord IKT har kommet lengre innenfor regionalt RIS (røntgeninformasjonssystem) og PACS (arkiverings-, visnings- og kommunikasjonssystem for diagnostiske bilder) fra leverandøren Sectra, enn Helse Vest IKT. De ønsker derfor å dra nytte av erfaringen med integrasjonsarbeidet innen tjenesten, som er utført i nord. De benytter samme system, og kan derfor blant annet samarbeide om kravspesifisering for videre behov.


- Og vi drar nytte av Helse Vest IKT sin kunnskap innenfor testledelse, arkitektur og arbeidet rundt HP ALM, struktur og bruk, sier Engeseth fornøyd.

Steinar Aslaksen Hamre kan videre fortelle at det er en utfordring med vekst.

- Vi ivaretar videreutvikling, forvaltning og drift i linjeorganisasjonen. Utfordringen er hvordan vi løser organisering og finansering på tvers av organisasjonen. Derfor er det interessant å høre, hvordan Helse Nord IKT tenker rundt samordning av flere fagområder. Det er flere mulige innfallsvinklinger, poengterer han.

Integrasjonsprosjektet i Helse Nord avsluttes i juni 2017, og har da etablert Integrasjonstjenesten som overleveres til driftsorganisasjonen i Helse Nord IKT.

Utveksler dokumentasjon og kunnskap

Tjenesteansvarlig for integrasjonstjenester, Lars Andreas Wikbo, ser fram til overleveringen. Han er positiv til å samarbeide med Helse Vest IKT videre.
- Vi skal blant annet jobbe med organisering og finansieringsmodell framover, og kan dra nytte av Helse Vest sine erfaringer på dette området, sier Wikbo.

Samarbeid på andre fagområder på prosjekt- og saksnivå, er initiert. Blant annet innen EPJ, integrasjon og samhandling og DIPS Arena.


- På plattform utveksler vi dokumentasjon på hvordan vi har løst integrasjonene, og hvordan leveranser fra utvikling overleveres til drift. Vi er ikke helt like på dette området. Diskusjoner for hvorfor vi har gjort det på den måten, er derfor nyttig for videre utvikling, avslutter Wikbo.

Nederst fv. Rad 1: Lars Andreas Wikbo, Alexander Wold  (Helse Vest IKT), Stephan Kristiansen. Rad 2: Odd-Arne Olsen, Tore Asbjørn Trondsen. Rad 3: Odd-Halvard Bjørnstad, Guro Søyland von Ubisch (Helse Vest IKT), Glenn Olsen. Rad 4: Ole Friis Iversen, Odd-Arild Størmer Dahl, Toril Ormberg Reite (Helse Vest IKT). Rad 5: Kolbjørn Engeseth, Steinar Aslaksen Hamre (Helse Vest IKT), Terje Hellemo (FIKS)

 

Mer om Integrasjonsprosjektet i Helse Nord